ikona - zapisz do pliku PDF

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku..

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-07.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Groszan, kierownik.gospodarczy@drzewniak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (44) 682-23-78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku położony przy ul. Brzeźnickiej 22 posiada częściowe bariery architektoniczne, jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

Do szkoły jest podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony głównego wejścia i CKZ. Na terenie CKZ jest 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, oraz znajdują się 2 miejsca parkingowe odpowiednio oznakowane przy wejściu głównym do budynku i jedno przy wejściu do CKZ.

Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są jednak odpowiednio oznakowane, zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, jak i słuchu oraz wzroku. 

Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w windy, pochylni, platform przyściennych, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.  Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

PROCEDURY

Procedura na wypadek korzystania przez osobę ze szczególnymi potrzebami z psa asystującego

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

Procedura zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami

WNIOSKI

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Zakres działalności szkoły

Zakres działalności szkoły (wersja migowa)

Zakres działalności szkoły (wersja audio)

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.